โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 529 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓)
 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3)จำนวน๑  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutl.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๒-๑๔๔๔ ต่อ ๑๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ


                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/11/20161122142727_92142.pdf 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา