โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ประยุกต์การเรียนการสอนเข้าสู่ Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ประยุกต์การเรียนการสอนเข้าสู่ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 847 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : การประยุกต์การเรียนการสอนเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ โดยมีนายอรรจน์  สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวว่าการจัดโครงการ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : การประยุกต์การเรียนการสอนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ การจัดสภาพแวดล้อมในรูปแบบของการเรียนการสอนในระบบ Education 4.0 ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา