โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ นำเสนอแผนธุรกิจสู่ผู้ประกอบการจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาการจัดการ นำเสนอแผนธุรกิจสู่ผู้ประกอบการจริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 821 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเสวนารับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของกิจการ ของนักศึกษสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในการเรียนการสอนรายวิชา Entrepreneur Small Business Management โดยกลุ่มนักศึกษาได้เข้าศึกษาธุรกิจที่สนใจและนำความรู้ในชั้นเรียนมาเปลี่ยนเป็นแผนธุรกิจให้กับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจร่วมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 และ 16 ธันวาคม 2559 สำหรับเจ้าของธุรกิจเข้าร่วมรับฟังได้แนวคิดและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถนำในการประกอบการได้จริง ณ ห้องสัมมนา บธ.2-101 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา