โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกับ กบบ. จัดโครงการฯอบรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากร” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน มทร.ล (๖ พื้นที่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ร่วมกับ กบบ. จัดโครงการฯอบรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากร” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน มทร.ล (๖ พื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) สำนักอธิการบดี จัดโครงการอบรม “ การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคคล ” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑

ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ มี ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งยังร่วมทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส่วนการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ระบบ https://hr.rmutl.ac.th) อีกด้วย ทั้งนี้มีนายศักดิ์ชัย กันธะดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายประกอบการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคผู้ดูแลระบบฯ ดังกล่าว ของ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา