โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E.33/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น

                 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,745,900.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชัจ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                 ประกาศ  ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2559                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล)

                                                                        รองอธิการบดีด้านบริหาร  ปฏิบัติราชการแทน

                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา