โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่ ห้องสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ( Policy Review on Inclusive Education in Thailand ) 

โดยมีอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และอาจารย์ธราพงษ์ กาญจนปริชาติ และอาจารย์โบว์ ถิ่นโพวงศ์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาระดับ ปวส. และ ป.ตรี ตามลำดับ 

โดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดการศึกษาที่บูรณาการศาสตร์บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ( Inclusive Education ) ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของไทย ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา