โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา บูรณาการการเรียนการสอนรอบพื้นที่โครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา บูรณาการการเรียนการสอนรอบพื้นที่โครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะทำงานวิจัยโครงการ “บูรณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้เกิดกิจการเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษาการพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน ครูได้คิด นักศึกษาได้ทำ สังคมได้ประโยชน์” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เปิดเวทีชุมชนและเก็บข้อมูล ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านแม่จันใต้, บุคลากรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น  ณ บ้านแม่จันใต้ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ  รับฟังความคิดเห็น ข้อมูลเบื้องต้น ในการหาแนวทางการสร้างการบริหารธุรกิจชุมชนโครงการหลวงอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ให้สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในการยกศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชม ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 โดยคณะทำงานได้ดำเนินการภายใต้แผนงาน 3 โครงการ ได้แก่

โครงการ: การศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ:กาแฟอย่างมีส่วนร่วม (คณะผู้วิจัย :  ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร,  อ.เบญญาภา กันทะวงศ์วาร)

โครงการ: แนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเพื่อการจัดการท่องเที่ยว:กาแฟ โดยใช้ Cultural Mapping (คณะผู้วิจัย : อ.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม, ดร.สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์, นายนริศ กำแพงแก้ว  และว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ)

โครงการ: แนวทางการพัฒนาศักยภาพพื้นที่โครงการหลวงเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพกาแฟ (คณะผู้วิจัย : ดร.กัญญ์วรา สมใจ,  อ.ภาคภูมิ ภัควิภาส )

โดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ดังกล่าว คณะทำงานฯ จะได้นำมาปรับใช้ในโครงการต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา