โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 2389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วย โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา อ.วินิจ นุ่มฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อ. ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาวหทัยชนก พัดทะอำพัน นักวิจัยฯ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำข้าวแกงทอดรสไส้อั่ว  ให้กับกลุ่มปลูกข้าว บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 จำนวน 25 คน โดยอ.สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้ดัดแปลงงานวิจัยเรื่องข้าวแกงทอด ของอาจารย์เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวแกงทอดรสไส้อั่ว ผลของการอบรม ชุมชนกลุ่มปลูกข้าว ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการปลูกข้าว และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ต่อไปในอนาคต ......

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา