โลโก้เว็บไซต์ spot promote - RMUTL 12 Year Anniversary(English Version)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา