โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


ในวันที่ 26 มกราคม 2560 แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" ให้กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมทั้งหมด 60 คน ซึ่งโครงการฯ อยู่ภายใต้ในความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ต่อไปในอนาคต