โลโก้เว็บไซต์ พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการผลผลิตข้าวกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการผลผลิตข้าวกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 955 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 มกราคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการสีข้าว ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมนำผลผลิตข้าวเปลือกจากแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย  เข้าสู่กระบวนการสีข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.อัครเดช พิมพะนิตย์ อ.ณัฐอมร จวงเจิม และนางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ เป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ผลผลิตจะจัดจำหน่ายที่สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อ.ณัฐอมร จวงเจิม
          ที่มาของข่าว : เพ็ญผกา กิจวรรณ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา