โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-01-31

พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการผลผลิตข้าวกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          26 มกราคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการสีข้าว ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมนำผลผลิตข้าวเปลือกจากแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย  เข้าสู่กระบวนการสีข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.อัครเดช พิมพะนิตย์ อ.ณัฐอมร จวงเจิม และนางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ เป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ผลผลิตจะจัดจำห... >> อ่านต่อ


ประกาศ !! ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ ( โลโก้ ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศ !!! ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ ( โลโก้ ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ออกแบบเครื่องเรือน จัดสานฝันปันรักพี่สู่น้อง ครั้งที่ 15
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ออกแบบเครื่องเรือน จัดสานฝันปันรักพี่สู่น้อง อาจารย์พิพัฒน์  ปัญญา อาจารย์ประจำเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน นำคณาจารย์และนักศึกษาเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิปลกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสานฝันปันรักพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โครงการสานฝันปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 15 จัดโดยอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน-เคหภัณฑ์ มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีจิตสาธา... >> อ่านต่อ


ออกแบบเครื่องเรือน จัดบรรยาย “ของใกล้ตัวแต่ไม่รู้จริง”
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรรยายเรื่องวัสดุแต่งบ้าน “ของใกล้ตัวแต่ไม่รู้จริง” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุตกแต่งบ้านให้ความรู้ภาคทฤษฎี ได้แก่ • คุณวรภา  อุตบุรี Sale executive (North) บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายเรื่องการแผ่นลามินเนต และวัสดุปิดเฟอร์นิเจอร์• คุณกษิภัท  สุประเสริฐ ... >> อ่านต่อ


สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์คุ้กกี้และเค้กแก่นักเรียน ม.5
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           27 มกราคม 2560 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฐานการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์คุ้กกี้และเค้ก แก่นักเรียนและครู โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง จำนวน 50 คน ณ อาคารปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง           การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยในการอบรมมี ผศ.ดร. วรรณา  อัมมวรรธน์ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24-25 มกราคม 2560 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม ด้วยการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องคลังความรู้สู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)          สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอคือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต , อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ และ อาจารย์ธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โมดูล TVET ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียน... >> อ่านต่อ


ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA ประชุมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตามแนวทาง STEM for TVET ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จ.พิษณุโลก
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 ที่ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 จ.พิษณุโลกศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าพบผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จ.พิษณุโลกซึ่งได้ดำเนินการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนจากสถาบันคีนันเอเชีย , ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอาชีพ , ผู้อำนวยการสถาบัน , ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 8 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นิวัตร มูลปา , ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม , คุณกัณฐธนา มกรุเจติมณฑ์ (ที่ปรึกษาอา... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมผสมน้ำผึ้ง
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                   โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ป่าก๋อย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมแตงโมผสมนำผึ้ง ไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ ไอศกรีมอาโวคาโด ไอศกรีมนมสด ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม ผสมน้ำผึ้... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา