โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต รุ่น 2"


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 2"

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดเพิ่มเติม