โลโก้เว็บไซต์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเสวนาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยุค Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเสวนาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 996 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเสวนาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยุค Thailand 4.0

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “Panel Discussion and Mini-Symposium on Retail Business Management 2017” เรื่อง กลยุทธ์การจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจโลกภายใต้การบริหารงานของโดนัลทรัมป์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมช้างกระ  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยได้รับเกีรยติจาก อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อดีตรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา Best Practice กิจกรรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดบทเรียนของหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก การปาฐกถาพิเศษ “ธุรกิจค้าปลีกไทยกับทางแยกในโลกยุคดิจิตอล” โดยคุณชาญชัย  เชิดชูวงศ์ธนากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ศูนย์การค้าพารากอน, ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่,  Loft Specialty Store) การเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของผู้ประกอบการท้องถิ่นกับเศรษฐกิจดิจิตอลและไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยคุณสราวุฒิ  แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ คุณกิตติพงษ์  เรืองจักรเพ็ชร Central Food Retail Group (CFG) E-Commerce Operation Manager และ ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต  รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การบริหารงานและการปรับตัวในยุค Thailand 4.0 และเศรษฐกิจโลกภายใต้การบริหารงานของโดนัลทรัมป์ สำหรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการบริหารอสังหาค้าปลีกในยุคไทยแลนด์ 4.0”  และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มคณาจารย์ ตัวแทนจากหน่วยธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และนักศึกษา จัดทำกิจกรรมจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ (KM Workshop) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่กับความท้าทายในอนาคต

อาจารย์ ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในฐานะประธานเครือข่ายอาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี กล่าวว่า: การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุค Digital ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานของประธานาธิบดี Donald John Trump แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือทุนการศึกษาเช็นทรัล ระดับปริญญาตรี เช่น มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ยังมีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ร่วมสอบถามตลอดจนรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากรอีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา