โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน เป็นวิทยากรบรรยายส่งเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชน ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เป็นวิทยากรบรรยายส่งเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชน ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 661 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560” ในกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยมีกิจกรรมย่อยเพิ่มทักษะเกษตรกรในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษดังกล่าว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา