โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน


ระหว่างวันที่ 12 - 25 มีนาคม 2560 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Busuness University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานจากงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส  อินทนนท์ และนางสาวซาบรีนา วินทซ์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 


ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนและชาติตะวันตก อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติซึ่ง เกิดจากการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ สำหรับ นักเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ เรียนภาษาจีน ซึ่งผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ โดย มหาลัยฯ CTBU มีทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งในส่วนการเรียนภาษาจีน และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท)

โดยมีอาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ