โลโก้เว็บไซต์ SHINE ผลงานนักศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

SHINE ผลงานนักศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิทรรศการ SHINE

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ “SHINE” นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและออกแบบเครื่องประดับ ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับชั้นปีที่ 4 รวม 58 รูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาคำ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่

อาจารย์ญาณิศา  โกมลสิริโชค หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ กล่าวว่า SHINE (แสงสว่างในการจุดประกายความคิด) ในครั้งนี้ เป็นโครงการของนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและออกแบบเครื่องประดับ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนคิด Concept ของการจัดแสดงนิทรรศการว่า Lanna Minimal คือความเรียบง่ายมีกลิ่นไอของความเป็นล้านนาผสมกับความทันสมัย โดยนำวัสดุจากท้องถิ่นมาจัดทำผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของล้านนา เช่น การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี นำโลหะเงินซึ่งเป็นวัสดุที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ นิยมสวมใส่มาออกแบบใหม่ให้ทันสมัยนำมาใส่ได้จริงแต่ยังมีลวดลายคงความเป็นชนเผ่า คิดค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุสิ่งทอ เป็นต้น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2560 ภายในงานยังแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ การลงพื้นที่การพัฒนาสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีการ Workshop  การทำเครื่องประดับร้อยต่างหูลูกปัด  การถักมาคราเม่ macramé ให้แก่ประชาชนผู้สนใจอีกด้วย

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา