โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 797 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการประชุม เรื่อง “การขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ  เฟื่องปราง  ท้องถิ่นจังหวัด เป็นประธานในที่ประชุม

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ในฐานะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลแนะนำเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายประเวศน์  โปธิตา นายกเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ให้เป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานพี่เลี้ยงสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลานมา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดทางท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะนำมาหารือร่วมกับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา