โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8


เชิญ นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วมหรือส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้https://consci.rmutp.ac.th หริอติดต่อได้ที่   กองวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6071

ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาวเวอร์ (Pullman Bangkok King Power) กรุงเทพฯ

>>  รายละเอียดแนบ