โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา


ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 8 

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

>> รายละเอียดเพิ่มเติม