โลโก้เว็บไซต์ ม.วงษ์ชวลิตกุล เข้าดูงาน WiL ค้าปลีกเซ็นทรัล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม.วงษ์ชวลิตกุล เข้าดูงาน WiL ค้าปลีกเซ็นทรัล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมี อาจารย์ ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการฯ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุม 3 – 202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา