โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 มิถุนายน 2560 ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย แก่คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ประณิตา ศรีสมุทร หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
          อาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์ ผู้รับผิดชอบโมดูลเถ้าแก่น้อย กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 แก่คณะครูสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปางนั้น ทางอาจารย์ประณิตา ศรีสมุทร เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความสนใจนำโมดูลนี้ไปใช้ป็นสื่อการเรียนการสอน  จากการประสานงาน หารือด้านการผลิตสื่อและกิจกรรม ตลอดจนพัฒนาสื่อ STEM EDUCATION  ร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยงและครูสถานศึกษาเครือข่ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน  จึงได้สื่อที่พร้อมใช้และส่งมอบแก่สถานศึกษาเครือข่าย
          สำหรับการใช้สื่อในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงเรียนวิชาโครงการ จำนวน 32 คน  ซึ่งภายหลังจากการนำสื่อไปใช้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในฐานะครูพี่เลี้ยง จะมีการติดตามการใช้และขยายผลสื่อต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้รับผิดชอบโมดูลเถ้าแก่น้อยกล่าวในตอนท้าย
          การส่งมอบสื่อดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เลือก 4 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลซองจดหมายพารวย โมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 โมดูลไฟฟ้าน่ารู้และโมดูล Smart Food สำหรับโมดูลเถ้าแก่น้อยมีอาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ในการส่งมอบสื่อมีอาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์ อาจารย์ณัชธาร สิงห์โตทอง นางสาวนีรนุช  เข็มเพชร นางสาวสายพิรุณ ปะละน่าน นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรีเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโมดูล
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา