โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e-bidding จ.๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น
               
เหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี นุกูลคาม)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

รองอธิการบดีด้านบริหาร

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา