โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 768 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร เปิดโปรมแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลสบเตี๊ยะ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวพิสมัย  ธรรมใจ ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลสบเตี๊ยะ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำบ้านเชิงดอยเกิดการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้เชิญ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน เป็นวิทยากรจัดกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย  การนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงพื้นที่บ้านปง-ห้วยลานอำเภอสันกำแพง เรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชนและเส้นทางตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชการที่๙  การให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ วางแผนจัดโปรแกรมนำเสนอของดีในบ้านเชิงดอยให้กับทีมวิทยากรและตัวแทนจากกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลานไปทดลองท่องเที่ยว  และการสรุปกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำมาเป็นต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป” 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา