โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand Higher Education Forum) ณ ไต้หวัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand Higher Education Forum) ณ ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สุเทพ ทองมา อาจารย์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ดร.สุรพล ใจวงค์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอ.รชวดี พันธุ์นิติภูมิ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เป็นตัวแทน มทร. ล้านนา ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand Higher Education Forum) ณ อาคาร Sky Tower เมืองเกาสง ไต้หวัน และได้มีโอกาสศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำของไต้หวัน โดยตัวแทนของ มทร. ล้านนา ได้รับความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยของ มทร. ล้านนา ต่อไป


คลังรูปภาพ : taiwan-thai


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา