โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

หลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน

ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีนางสาวพัชราภรณ์  อ้วนเฝือ เป็นเลขานุการ และนางจีรพัชร์  วงค์ทา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

โดยคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 1 หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการฯ จะให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน 

ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2559 จะแจ้งในทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา