โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ จัดอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆที่พบ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ มากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งยังร่วมรับฟังการอบรมดังกล่าว โดยมีคุณศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ และคุณศักดิ์ชัย กันธะดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ดูแลระบบบริหารงานบุคคล ทั้ง 5 เขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่หน่วยงาน

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา