โลโก้เว็บไซต์ การประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “ไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นตัวแทนในการร่วมประกวด RMUTL Star Contest 2017 โดยมีผลการประกวดดังนี้


ประเภทไม้ประดับ (นักศึกษาชาย)

รางวัลชนะเลิศ

นายชิษณุพงศ์   ชันพลา   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายกาด   พลอยสุภา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายขจรศักดิ์   มูลเมือง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่


ประเภทไม้ดอก (นักศึกษาหญิง)

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวนุชนาฎ   แพนชัยภูมิ   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวธิดารัตน์   อารัณย์รักษ์ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวปิยธิดา   สมดี สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ


ประเภทไม้ประดิษฐ์ (สาวประเภทสอง)

รางวัลชนะเลิศ

นายสิทธินนท์   ตนหาญ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าสมัยใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายธีรภัทร บุญแสงขัติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายปฐมภพ อยู่สกุล สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่


ประเภทคู่แก้ววัฒนธรรม (นักศึกษาชาย-หญิง ชุดพื้นเมือง)

รางวัลชนะเลิศ

นายพลากร สุดาแก้ว สาขาการจัดการ

นางสาวชนิกานต์ เจิมมงคล สาขาการภาษาอังกฤษธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายวงศกร ขำโพธิ์ สาขาการจัดการ

นางสาวช่อทิพย์ ราชรักษ์ การฟตลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายพัฒนศิลป์ ชวชาติ สาขาการจัดการ

นางสาวกฤติยาภรณ์ จันตัน สาขาการบัญชี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา