โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-03

ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2560
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำเสนอผลการดำเนินงานโดยนายสุพจน์ ดีอิ่นคำ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.อรุณี ยศบุตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู... >> อ่านต่อ


การประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “ไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นตัวแทนในการร่วมประกวด RMUTL Star Contest 2017 โดยมีผลการประกวดดังนี้ประเภทไม้ประดับ (นักศึกษาชาย)รางวัลชนะเลิศนายชิษณุพงศ์   ชันพลา   >> อ่านต่อ


ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Education Institutions Leadership Development and Networking Programme
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Educatoin Institutions Leadership Development and Networking Programme ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมตอบข้อซักถามในรูปแบบของ Leader's Talk  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระหว่าง... >> อ่านต่อ


ผู้แทน 9 ราชมงคล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้มอบหมายให้ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ  รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.สมเกียรติ วงศ์พานิช ผอ.สวท. และนายกร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นตัวแทนบุคลากรของ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก มทร. 8 แห่ง เข้าร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒)
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒) ระหว่างวันที่ 3-25 กรกฏาคม2560 ในประเด็นเกี่ยวกับ1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนชื่อสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็น สภาคณาจารย์ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน หากท่านไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ข้... >> อ่านต่อ


ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3  กรกฎาคม  2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทีมงานนายกสโมสรนักศึกษา  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา  ในวันที่  12&... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วม 7 รายการ รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ          การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 พื้นที่พิษณุโลก
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาและงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่พิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พื้นที่พิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ 1.  ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ2.  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ3.  รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  กรรมการ4.  นางอนงค์ มัลลวงค์  เลขานุการ     ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ #มุมโปรดของฉัน
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนาได้จัดทำโครงการปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับการเรียนการสอนมีการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ #มุมโปรดของฉัน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา