โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำตัวแทนบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันทดลองเป็นนักท่องเที่ยว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำตัวแทนบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันทดลองเป็นนักท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำตัวแทนชาวบ้านจากบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทดลองการเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านนาโต่ บ้านห้วยกระ บ้านโป่งไฮ และชมรมชีววิถี ของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560

กิจกรรมการทดลองเป็นนักท่องเที่ยวของตัวแทนชาวบ้านที่สนใจการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหัน พื้นที่เป้าหมายใหม่ในปี 2560  มีวัตถุประสงค์ให้ตัวแทนจากชุมชนน้องใหม่ได้เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว และระบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ โดยภายหลังจากการทดลองเป็นนักท่องเที่ยว มีการสรุปผลการเรียนรู้ ความประทับใจในการทดลองเป็นนักท่องเที่ยว และแต่ละกลุ่มเขียนแผนที่นำเสนอของดีบ้านตนเอง ทีมวิจัยนัดหมายลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้านตามแผนที่เพื่อนำมาเป็นทรัพยากรของดีเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันต่อไป  โดยเป็นกิจกรรมในโครงการวิจัยเรื่อง “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” มี ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)” สนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเภททุนมุ่งเป้าด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา