โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ เทศบาลตำบลเมืองเล็นและหน่วยงานราชการในอำเภอสันทราย   ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับฯ ให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เสริมและลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  โดยมี ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม และ พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู พร้อมด้วยทีมงาน มทร.ล้านนา เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคประชาสัมคมของตำบลเมืองเล็น ซึ่งโครงการยกระดับฯ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ มทร.ล้านนา ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน ตำบลเมืองเล็น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอด เพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการยกระดับภูมิปัญญา พัฒนารายได้ สุขภาพปลอด (โรค) ภัย และมีเป้าหมายหลักของโครงการดังนี้

1.การยกระดับภูมิปัญญาด้านสมุนไพร อาชีพทำโคมตุงแบบล้านนา

2.การทำเกษตรปลอดภัย การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3.การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงารภาครัฐและภาคเอกชน

5.การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การยกระดับคุณภาพชีวิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา