โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานผู้ประกอบการ START UP  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานผู้ประกอบการ START UP


วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ และอาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี พร้อมทีมงาน Start Up มทร.ล้านนา นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ในโครงการ Start Up Thailand ประจำปี 2560 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลในการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ Start Up Thailand จากผู้ประกอบการโดยตรง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน