โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-14

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล นำคณาจารย์และนักศึกษาถวายเทียนพรรษา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโชติกุลสุวรรณาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อันประกอบด้วยสาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาการจัดการธ... >> อ่านต่อ


“ลายคำ” ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา  พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม  ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1-2560 ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างผลงานศิลปะลายคำ ภายใต้โครงการวิจัยลายคำล้านนาเพื่อการต่อยอดสู่ชุมชน  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการสร้างงานศิลปะ... >> อ่านต่อ


ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์  หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดโครงการ“ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ส... >> อ่านต่อ


อธิการบดี พบปะเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบปะคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนาตาก และนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก โดยได้มอบแนวคิดการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังแนวคิด และปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 80 ปี มทร.ล้านนา ตาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานผู้ประกอบการ START UP
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ และอาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี พร้อมทีมงาน Start Up มทร.ล้านนา นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ในโครงการ Start Up Thailand ประจำปี 2560 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลในการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ Start Up Thailand จากผู้ประกอบการโดยตรง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิ... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ดำเนินโครงการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอผลการดำเนินงาน ผศ.ประยงค์ ใสนวน (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “การลดใช้สารเคมี นำสู่วิถีแห่งความพอเพียง ” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม ... >> อ่านต่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 พื้นที่น่าน
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาและงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่น่าน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พื้นที่น่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ 1.  ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ >> อ่านต่อ


อธิการบดี มอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

14 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยมีศิษย์เก่า และคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปกร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภาพ : งานประชาสัมพันธ์... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา