โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ สคช. และนานาชาติ จัดเวิร์คชอปมาตรฐานอาชีพผลิตบุคลากร สาขาแมคคาทรอนิกส์ ต่อยอดนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือ สคช. และนานาชาติ จัดเวิร์คชอปมาตรฐานอาชีพผลิตบุคลากร สาขาแมคคาทรอนิกส์ ต่อยอดนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอลรองรับอุตสาหกรรม 4.0

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 690 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และหน่วยงานจากต่างประเทศ จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ "Industry 4.0 : Productivity‚ Growth‚ and Competency Development"  ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมด้วย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ สคช. ‚นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครู อาจารย์ สถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและนานาชาติ  อาทิ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนม่าร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และเยอรมนี เข้าร่วมงานกว่า 200 คน         การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นภายหลังการลงนามร่วมกันจัดตั้งองค์กรรับรอง และจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา การปรับหลักสูตรประเมินสมรรถนะบุคคลในสายอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวบุคลากรและผู้ประกอบการ ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล และสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต         พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่า “รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนกำลังคนในอาชีพให้มีศักยภาพ และมีมาตรฐานอาชีพที่เทียบเท่าสากล ดังนั้น อุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คำนึงถึงในการจัดทำแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งของกำลังคนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเอง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคน โดยการจัดให้มีการทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ”                ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายกสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้ (RAVTE) กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากประเทศเยอรมนี 3 แห่ง ได้แก่ Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) ‚German International Cooperration (GIZ) และ Bosch Rexroth  และหน่วยงานจากสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และอาเซียน รวมถึงสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก         รศ.ดร.นำยุทธ  กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถะ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทั้งครู ผู้เรียน และบุคลากรสาขาแมคคาทรอนิกส์และไอซีที ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตมากขึ้น         "มทร.ล้านนา มุ่งเน้นให้มีการผลิตนักเรียนและนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุดจึงได้นำมาตรฐานอาชีพของ สคช. มาปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้แก่นักศึกษา เริ่มตั้งแต่สาขาแมคคาทรอนิกส์ ไอซีที และซอฟแวร์เอนจีเนียริ่ง รวมถึงหลักสูตรที่ในอนาคตจะมีความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น เช่น สาขาหุ่นยนต์แอพพลิเคชั่น การสื่อสาร และการผลิตนาโน เป็นต้น โดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับสคช.ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ฉะนั้น การมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนไทยที่จะช่วยให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพต่างๆมีมาตรฐาน รู้ศักยภาพของตนเอง และกระตุ้นให้ตนเองเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาล" รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา