โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนเมืองมายวิทยา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนเมืองมายวิทยา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          20 กรกฎาคม 2560 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงาน STEM EDUCATION โมดูล Stem for Start up 4.0 โมดูล Smart Food ผลิตภัณฑ์อาหารทรงคุณค่าแห่งล้านนา และโมดูล Aquaponic 4.0 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โดยมีนายอำนวย  มหามิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ รักษาราชการเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงาน
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชนโดยมีนักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงในโครงการ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมมีการแบ่งนักเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย โมดูล Stem for Start up 4.0 เรียนรู้กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาวด้วยการทำของที่ระลึกจากดินญี่ปุ่น โดยมี อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ณัชธาร สิงโตทอง เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  โมดูล Smart Food ผลิตภัณฑ์อาหารทรงคุณค่าแห่งล้านนา เรียนรู้การแปรรูปอาหารสับปะรด ขนมหัวเราะ แยมสับปะรด โดยมี อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  และ โมดูล Aquaponic 4.0 เรียนรู้การการทำตู้ปลาและการปลูกพืช ด้วยการเอาน้ำจากการเลี้ยงสัตว์น้ำมาปลูกพืช โดยมี อ.สมเกียรติ  ตันตา อ.กุลวิชญ์ พาณิชย์กุล  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง
          สำหรับกิจกรรม STEM EDUCATION  เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษายุคใหม่ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงขึ้น  โดยภายหลังจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION แก่คณะครูสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปางที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและครูสถานศึกษาเครือข่ายได้มีการประสานงานและพัฒนาสื่อร่วมกัน เพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา