โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ Langkawi Tourism Academy   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ Langkawi Tourism Academy

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม 2560  โดยการดำเนินกิจกรรมย่อย จำนวน 3 กิจกรรม เพื่อสร้างเข้มแข็งทางวิชาการ และเปิดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการทำวิจัยร่วมในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการและทางมทร.ล้านนา จะได้เดินทางไปยัง Langkawi Tourism Academy ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร และการพัฒนาความร่วมมือในประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา