โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-24

วิทยาลัยฯ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อ อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ (อ.ประจำ หลักสูตร ตสถ.) ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น.
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ด้วย คุณพ่อ ของอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. >> อ่านต่อ


การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ Langkawi Tourism Academy
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม 2560  โดยการดำเนินกิจกรรมย่อย จำนวน 3 กิจกรรม เพื่อสร้างเข... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกับ โรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ได้จัดโครงการธุรกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนรวมกลุ่มคิดทำโครงงาน ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ โดยผ่านกระบวนกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนการทำงาน และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ให้... >> อ่านต่อ


รอง.ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน “35 th WUNCA ”
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์ประภาส สุวรรณ และอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานระบบเครือข่าย และกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๕ " ( 35th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหว... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของภาครัฐได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ระดับมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่มีค... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ"ดอยสวยด้วยพฤกษา" เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธ์พืชและสร้างความสวยงามให้แก่ภูมิทัศน์โดยรวมของดอยสุเทพและปรับปรุงทัศนียภาพตลอดเส้นทางขึ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรับโอนข้าราชการ) >> อ่านต่อ


การประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จั... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของภาครัฐได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการเรียนการสอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา