โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ อาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงิน ( Fin Project ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ อาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงิน ( Fin Project )

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ C2-203 และ ห้อง C2-308 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล ให้การต้อนรับ คณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการ "อาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงิน" โดย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท.สภน.) ในการเข้าสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ( insight ) สำหรับออกแบบ Execution Model ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น 

ในขั้นตอนที่ 2 ( วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ) เป็นการทดลองให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบ Activity-Based 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาการขาดทักษะและวินัยทางการเงิน เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่ดี มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างสมดุล ไม่ก่อหนี้สินเกินตัว รู้จักออมเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการกับกลุ่มนักศึกษาเป้นเป้าหมายแรก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของนักศึกษาอาชีวะ ตลอดจนสามารถนำไปขยายผลในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย จะคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อไปร่วมทำ WorkShop และนำความรู้มากระจ่ายข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงินใน  วิทยาลัยฯ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา