โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จับมือ ทะเบียนฯ “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ...ครั้งที่ ๖” นศ.ปี ๑ คณะบริหารฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ จับมือ ทะเบียนฯ “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ...ครั้งที่ ๖” นศ.ปี ๑ คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้” แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงเช้า และกลุ่มช่วงบ่าย 
         กลุ่มช่วงเช้า ประกอบด้วย บธ.บ. บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอน ป.ตรี ,(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,บธ.บ. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาค ปกติ ,บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4ปี) ป.ตรี (4-5ปี ,ศศ.บ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ป.ตรี (4-5ปี) ปกติ ,ศศ.บ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษ ป.ตรี (4-5ปี ) พิเศษ
         
กลุ่มช่วงบ่าย ประกอบด้วย บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) พิเศษ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี ) ป.ตรี (4-5ปี ) ปกติ ,บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ปี) ป.ตรี (4-5ปี) ปกติ ,บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ปี) ภาคพิเศษ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ป.ตรี (4-5ปี) ปกติ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ ป.ตรี (4-5ปี) พิเศษ               

      เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ต้องการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่ให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมฯที่จัดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ แล้ว โดยครั้งแรก จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)  แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑  , ครั้งที่ ๒ ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒  ,ครั้งที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน,๔ ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ,ครั้งที่ ๔ กลุ่ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (๕ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และครั้งที่ ๕ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง C3-305 และC3-306 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) กว่า ๒๐๐ คน ประกอบด้วย วศ.บ.ไฟฟ้า-โทรคมนาคม เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.เครื่องกล (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,วศ.บ.คอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.คอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.สิ่งแวดล้อม (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ , วศ.บ.เหมืองแร่ (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,ค.อ.บ.ไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (๕ปี) , ค.อ.บ.อุตสาหกรรม (๕ปี) ,ปวส. ไฟฟ้า ปกติ และปวส.ช่างยนต์ ปกติ ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล  โดยกิจกรรมฯช่วงแรก บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา  ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN ,  การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More  ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมช่วงที่ ๒ โดย มีตัวแทนบุคลากร ของ สวท. แนะนำหน่วยงาน ,คู่มือนักศึกษา , การใช้งานระบบ HR ระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ,ปฏิทินการศึกษา ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การสอบกลางภาค ,การสอบปลายภาค ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น

 

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา        ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา