โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานโต๊ะปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานโต๊ะปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2560

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว


   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

       (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

       ล้านนา งานพัสดุ กองคลัง 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

       โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1321  โทรสาร 0-5389-2786

   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/10/20171006123823_89559.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา