โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Safety Management Training for Master | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Safety Management Training for Master

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science สถาบันคีนันแห่งเอชีย และสถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกันจัดกิจกรรม "Safety Management Training for Master" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559 โดยผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย สังขะพงศ์  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอานามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ‚ กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ‚ หลักความปลอดภัยและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องกล งานเชื่อมโลหะ สารเคมี เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยจัดกิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย / กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ / กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการความปลอดภัย ณ สถานศึกษา 1 วัน / และกิจกรรมติดตามและประเมินผลการให้คำปรึกษา ณ สถานศึกษา 1 วัน ข้อมูล / ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา