โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-22

นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 9  ในส่วนงานข่าวต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ วิทยุสราญรวมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกเรียนและพร้อมที่จะนำมาปรับใช้ในการศึกษาต่อไป... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Safety Management Training for Master
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science สถาบันคีนันแห่งเอชีย และสถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกันจัดกิจกรรม "Safety Management Training for Master" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559 โดยผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย สังขะพงศ์  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “การจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม” ในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา