โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “การจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม” ในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงการยกระดับองค์ความรู้ให้เป็นต้นแบบและมาตรฐานที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียในโครงการด้านสุขภาพ พัฒนาเทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ของการดูแลสุขภาพ สร้างมิติของการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมสุขภาพให้เป็นที่รู้จักและสามารถก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 1 และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา