โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติ เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ. มทร.ล้านนา ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติ เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15  (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand" Contest Festival 2016 ภายใต้แนวคิด "From STEM to Startup: สรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย" ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเข้าประกวด เวทีนี้จึงเวทีสำคัญที่เปิดให้มีการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนนำเสนอผลงานความคิดสร้งสรรค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดสู่การใช้งานได้จริงสร้างโอกาสสู่การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) โดยดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย และนายอภินันท์ บุญทอง นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  สิ่งประดิษฐ์ชื่อ “ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม” (Portable Multi-parameter for Telemedicine) ซึ่งเป็นผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ต่อไป โดยมี อาจารย์ภาณุวัฒน์ มาละแซม  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อภิรักษ์ หนึ่งในทีมผู้พัฒนา กล่าวว่า “ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม” เป็นการนำแนวคิดการรักษาที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและผ่านระบบ Videoconference ที่มีประสิทธิภาพสูงลักษณะของระบบโทรเวชกรรมมีหลากหลายลักษณะงานระบบดังกล่าวยังสามารถใช้งานในด้านการศึกษาทางไกลของแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความสามารถของแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่การรักษา การดูแลและให้การศึกษาด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่ประชากรที่อยู่ห่างไกลรวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีแพทย์หรือสถานพยาบาลไม่เพียงพอซึ่งคนไข้จะได้ปรึกษากับแพทย์ทั้งๆที่คนไข้อยู่บ้านและแพทย์เองอยู่ที่โรงพยาบาล สำหรับผลงานชิ้นนี้ ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อยอดและนำไปสู่การนำไปใช้ในวงการแพทย์ต่อไป”           มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสม บ่มเพาะ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของประเทศ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิด “From STEM to Startup: สรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย” โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภาณุวัฒน์ มาละแซม  โทร. 081-9526100ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา