โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์การศึกษาจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์การศึกษาจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์การศึกษาจอมทอง ตำบลบ้านหลวง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์การศึกษาจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ศูนย์การศึกษาจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๖,๐๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นางศิรประภา ชัยเนตร)

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา