โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1004 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 จัดขึ้นที่ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558"  และ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรเข้าสู่คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ขึ้นทะเบียน TQR" ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมและวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/qa.rmutl/media_set?set=a.1590390764407544.1073741933.100003099079317&type=3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา