โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ กั๊น 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ กั๊น 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “กั๊น” ครั้งที่ 3 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่ววันที่ 25 ธันวาคม 2560

อาจารย์ฐปนนท์  สุวรรณกนิษฐ์ หัวหน้าหลักสูตรออกแบบสื่อสาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการว่า “กั๊น” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี ซึ่งศึกษาด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อมัตติมีเดีย งานออกแบบนิเทศศิลป์ งานแอนนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ ออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพ โฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาฯ การจัดนิทรรศการดังกล่าวจึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ จากการเรียนทั้งหมดมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในราคานักศึกษา โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดชึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา