โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน Origami fair งานแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะการพับกระดาษ (Origami) โดย ดร.ณงค์นุช  นทีพายัพทิศ อาจารย์ผู้ฝึกสอน แบ่งกลุ่มนักศึกษาผ่านการออกแบบ 5 ชิ้นผลงานได้ ผลงาน Box Dog Craft ออกแบบโดย น.ส.สุธาวัลย์  แม๊ะบ้าน‚ นายโชติวิทย์  เจริญศรีปกรณ์‚ น.ส.ศิรินดา  ยาสมุทร์‚ นายสุรพล  ศรีสม‚ น.ส.อโนทัย  คุณา ผลงาน T-Shirt ออกแบบโดย น.ส.กนกวรรณ  ขัติกุล‚ นายธนัท  สมปาน‚ นายกรกช  ปั้นลอย‚ นายชัยชนะ  ทิก๋า‚ นายสายฟ้า  คณะขาม‚ น.ส.ณัฐนิชา  ธีระวัฒนารุ่งเรือง ผลงาน ผ้ามัดย้อม ออกแบบบโดย น.ส.วรารัตน์  พูดฉลาด‚ น.ส.กันทนา  อินจ๊ะเต๋‚ น.ส.อิสรียา  อนุกุล‚ นายพีรพัฒน์  ศรีวิชัย‚ นายศตวรรษ  กลางชัย ผลงาน Carrot & Goat Milk Soap ออแบบโดย น.ส.พฤกษาสวรรค์  ทรัพย์สุข‚ น.ส.ณัฐพร  รำมณี‚ น.ส.อรณี  จันทร์สว่าง‚ นายเสถียรพงษ์  สิงห์ใส‚ นายประสิทธิ์  คำแก้ว ผลงาน On The Sea นายธีรภัทร  คำจ้อย‚ นายณัฐพงศ์  ไชยวงค์‚ นายเกียรติศักดิ์  จินามา‚ นายเชาว์โรจน์  สดับ‚ นายคฑา  ทาทาน โดยได้รับเกียรติจากนักออกแบบอิสระร่วมให้คะแนนและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ทั้ง 5 ผลงาน และผลคะแนนที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ Box Dog Craft เนื่องจากมีการสื่อถึงการส่งเสริมการขาย กิจกรรมประกอบที่เหมาะสมกับบรรยากาศธรรมชาติ และเกมส์ปาเป้าซึ่งมีรางวัลเป็นอาหารสุนัข อีกทั้งมีต้นทุนการทำบูธที่ง่าย ติดตั้ง ถอดประกอบรวดเร็ว ในต้นทุนไม่แพง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ร้าน Hohm Cafe อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา