โลโก้เว็บไซต์ วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 766 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรม วทส.ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษากลุ่มสโมสรวิทยาลัยฯ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มี จำนวนทั้งสิ้น 143 คน (ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส.)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา