โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาและ นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลา 60 ชั่วโมง ตามโครงการ เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม โดยมีหลักสูตรการอบรม 6 หลักสูตร รวม 205 คน ดังนี้ สาขาช่างไฟฟ้า‚ สาขาช่างเชื่อม‚ สาขาช่างซ่อมเครื่องจักรยานยนต์‚ สาขาช่างเครื่องยนต์ขนาดเล็ก‚ สาขาอาหาร ของว่าง และขนม และ สาขาการพื้นฐานการออกแบบสื่อและแอนิเมชั่น โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านงานอาชีพโดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้ฝึกสอน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านงานอาชีพให้กับนักเรียนมีความรู้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน หรือการดำเนินชีวิตต่อไปได้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ มั่งคงยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้จริง ณ หอประชุม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปภาดา พลอยอิ่ม – ประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก รายงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา